Producten

Inclusieve Bedrijfsscan

De huidige arbeidsmarkt is aan veel veranderingen onderhevig. Enerzijds wordt de huidige situatie bepaald door laagconjunctuur veroorzaakt door economische krimp. Anderzijds veroorzaken de vergrijzing en ontgroening een toekomstig tekort aan personeel. Wilt u als bedrijf de volgende stap maken in het continueren van uw productie en/of dienstverleningsproces op langere termijn dan zult u moeten investeren in een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Investeren in innovatie wordt belangrijker dan ooit. Ook de huidige afspraken tussen de sociale partners met betrekking tot het structureel verbeteren van de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking (in plaats van het verplichte quotum) maken een koersverandering noodzakelijk binnen uw bedrijf.

Het hebben van een Maatschappelijk Verantwoord Imago is heden ten dage een “must” om zaken te kunnen doen met veel verschillende organisaties.

TotalisVitales heeft een bedrijfsscan ontwikkelt die precies in beeld brengt wat u als bedrijf kunt doen om te anticiperen op deze drie belangrijke pijlers in het zaken doen van morgen. In een kort tijdsbestek wordt uw organisatie gescand op bedrijfsprocessen en bedrijfscultuur welke u direct inzicht geven in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.

Jobcarving

Heeft u de intentie om iemand met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen? Heeft u problemen om een bestaande vacature op te vullen?

Totalis Vitales onderzoekt de mogelijkheden tot jobcarving of tot een inclusieve arbeidsorganisatie. Zo creëren we samen met u als werkgever een vacature voor iemand met afstand tot de arbeidsmarkt.

Jobcarving houdt in, dat we met u kijken welke processen er plaatsvinden in uw organisatie. En uit deze processen filteren we verschillende taken. De taken worden vergeleken met de huidige functies.

Hierdoor wordt duidelijk of de functies doelmatig en logisch zijn ingedeeld. Een mogelijk resultaat kan zijn, dat een aantal taken wordt samengevoegd in een functie voor iemand met een arbeidsbeperking. Zo hebben alle medewerkers een passende en uitdagende functie.

Voor de medewerkers met een arbeidsbeperking wordt geen baan gecreëerd, maar worden passende taken samengevoegd tot een functie die daadwerkelijk bijdraagt in het bedrijfsproces.

Een inclusieve arbeidsorganisatie is een organisatie waarin de talenten van medewerkers worden benut en iedereen naar vermogen bijdraagt aan het resultaat. Door op deze manier naar uw organisatie te kijken, kunt u ruimte bieden voor mensen met een beperking. Daarnaast draagt het bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Bemiddeling

TotalisVitales bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden. Dat betekent dat TotalisVitales een databank heeft van zowel werkzoekenden als de vacatures. Wij matchen deze twee met elkaar. Uitgangspunten hierbij zijn, dat de werkgever zijn vacature kan invullen met een kandidaat die over de juiste talenten beschikt en dat de werkzoekende een passende baan krijgt, waar hij langdurig zal werken. Doelstelling is dat de werkzoekende een vaste aanstelling krijgt bij de werkgever. Verschillende middelen, zoals loondispensatie ondersteunen om dit te bereiken. Deze middelen zijn in de ogen van TotalisVitales altijd tijdelijk en nooit een doel op zich. De doelstelling is, dat de werknemer bij gebleken geschiktheid in dienst wordt genomen.

Totalis Vitales berekent dan ook geen extra kosten voor het in dienst nemen van een kandidaat.

Route:

  1. TotalisVitales zoekt bij de vacature een geschikte kandidaat.
  2. We bieden de kandidaat aan bij de werkgever.
  3. De werkgever besluit of hij de kandidaat aanneemt. TotalisVitales biedt maximaal twee keer een andere kandidaat.
  4. We maken afspraken over voorwaarden
  5. Bij gebleken geschiktheid komt de werknemer in vaste dienst.
  6. Als binnen drie maanden blijkt dat de kandidaat toch niet geschikt is, spreken we in samenspraak een vervolg af.

Methodiekontwikkeling

Totalis Vitales ontwikkelt methodieken die aansluiten bij uw bedrijf of organisatie. Deze methodieken zijn gericht op de duurzame plaatsing van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. De methodieken worden ontwikkelt in samenspraak met de opdrachtgever en sluiten aan bij de individuele situatie.

Projectbegeleiding

Totalis Vitales begeleidt de uitvoering van projecten op het gebied van Arbeidsre-integratie. De ontwikkelde methodiek (verwijzing naar product Methodiekontwikkeling) wordt als project geïmplementeerd, waarna de opdrachtgever zelf uitvoering kan geven aan de methodiek.

Tevens is het mogelijk om TV in te huren voor bestaande projecten op het gebeid van arbeidsre-integratie.

Begeleiding

Uitgangspunt is, dat de nieuwe werknemer naar vermogen werkt. Soms is daar begeleiding van de werknemer bij nodig. Totalis Vitales biedt die begeleiding.

Ook begeleiden we de werkgever, de directe collega’s en/of de direct leidinggevende. De nieuwe werknemer komt dan sneller in een duurzame arbeidsrelatie en werkplek.

De begeleiding van Totalis Vitales is maatwerk. Deze hangt af van de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en van de situatie binnen het bedrijf. Bedrijfscultuur en het passen binnen deze cultuur is essentieel in een duurzame werknemer-werkgever relatie.

Uitgangspunt van Totalis Vitales is het “boeren verstand-principe”. We gaan geen problemen creëren, we gaan niet “zorgen”, daar zijn zorginstellingen voor. Totalis Vitales begeleidt waar nodig en richt zich dan uitsluitend op de werkgerelateerde ontwikkeling. Uiteraard kan worden samengewerkt met zorginstellingen indien dit nodig en gewenst is.

Regelingen

Het beleid van de (lokale) overheid is er op gericht om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Overheden stimuleren werkgevers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Hier zijn diverse regelingen voor, afhankelijk van de uitkerende instantie.

Veel werkgevers willen hier wel gebruik van maken, maar zien door de bomen het bos niet meer.

Totalis Vitales onderzoekt welke regelingen voor u van toepassing zijn. Tevens doen we, indien gewenst, de administratieve afhandeling hierbij.

Hierdoor maakt u optimaal gebruik van de regelingen, zonder te veel rompslomp.

Advisering

Totalis Vitales adviseert u op alle gebieden die te maken hebben met arbeidsbemiddeling.

Vaak is advies onderdeel van de producten die Totalis Vitales biedt.

Naast de integrale adviesfunctie, biedt Totalis Vitales ook de mogelijkheid om u te adviseren zonder bijpassende producten.

Hierbij kunt u denken aan adviesgesprekken over de manier van werken van Totalis Vitales, die u op ideeën kan brengen voor uw eigen bedrijf. Totalis Vitales kan u adviseren over de processen binnen uw bedrijf, de inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking en de regelingen. Maar ook aan het screenen van bestanden van opdrachtgevers om vervolgens de mensen met mogelijkheden te bemiddelen naar een (deels) betaalde baan.

Daarnaast kunt u ook denken aan bijvoorbeeld workshops op dit gebied. Totalis Vitales heeft veel kennis en kan dit op motiverende en inspirerende wijze overbrengen op uw management of op uw medewerkers. Dit geldt zowel voor werkgevers als opdrachtgevers.