Woordenlijst

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
AWBZ - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten De doelstelling van de AWBZ is om de langdurige onverzekerbare zorg vorm te geven. Het is een volksverzekering, waarin iedereen meebetaalt via inhouding op het salaris/uitkering. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt of er echt is op AWBZ zorg en geeft een indicatie af. Zorgaanbieders verlenen de zorg vanuit de indicatie. De AWBZ is de afgelopen jaren enorm uit haar voegen gegroeid, veel gezondheidsvraagstukken, waar men geen raad mee wist werden ondergebracht bij de AWBZ. De AWBZ werd een vergaarbak van de zorg, net als de WAO voor zieke werknemers. En net als de WAO wordt ook de AWBZ op dit moment herzien en wordt de aanspraak beperkt.
Burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt - Mensen met een arbeidsbeperking: mensen die niet (volledig) in staat zijn om te werken. Dit zijn mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking of bijvoorbeeld mensen die al langere tijd uit het arbeidsproces zijn. Mensen met een stempel, maar die graag gewoon mee willen doen en mee willen tellen.
Decentralisaties - Het laten uitvoeren van wetten door lagere overheden, die meer lokaal georiënteerd zijn. Zoals gemeenten in plaats van de landelijke overheid. De vroegere AWBZ is deels bij gemeenten ondergebracht in de WMO. De WSW, Wajong en WWB zijn naar de gemeenten in de vorm van de participatiewet en zo ook de Jeugdwet. Men spreekt ook van Transitie naar het gemeentelijk domein. In 2015 zijn de decentralisaties ingegaan. Vanaf dat moment is er geen spraken van Transitie maar van Transformatie: de zaken gaan anders geregeld worden binnen het gemeentelijk domein dan voorheen bij de landelijke overheid.
Inclusieve arbeidsorganisatie - ‘Een inclusieve arbeidsorganisatie is een organisatie die optimaal gebruik maakt van de diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. Het is een organisatie waarin iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. Een inclusieve arbeidsorganisatie is daarom ook in staat om mensen met arbeidsbeperkingen op te nemen en duurzaam in dienst te houden en te voorkomen dat werknemers voortijdig uitvallen met beperkingen door ziekte of veroudering.’ (Nijhuis, Mulders & Zijlstra, 2011)
Loondispensatie - Aanvulling van het loon door een uitkerende instantie. De loonwaarde bepaalt wat een werkgever betaalt en de uitkerende instantie vult het loon aan. Er moet per instantie aan verschillende voorwaarden worden voldaan.
Loonwaarde - Hierbij wordt iemand betaald door een werkgever naar wat hij of zij (aan)kan en wat iemand in het bedrijf oplevert. Wie de loonwaarde bepaalt is per instantie verschillend.
Ontgroening - Mensen krijgen minder kinderen, waardoor er in verhouding minder jongeren zijn. Deze jongeren zijn echter degenen die moeten werken om alle voorzieningen te betalen die nodig zijn voor de niet-werkenden, en de ouderen.
Participatiewet - De Participatiewet is begonnen als de Wet Werken naar Vermogen en is een samenvoeging van: • WWB (Wet Werk en Bijstand) • Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) • WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) • WIJ (Wet Investeren in Jongeren). De Participatiewet heeft als belangrijkste uitgangspunt, dat iedereen kan werken en dat ook doet. Naar vermogen, dus met ondersteuning en betaald naar loonwaarde met eventueel een aanvullende uitkering.
Talenten - Iedereen heeft talenten. Tot voor kort, of soms nog steeds, werd gepraat over competenties. Dat gaat over vaardigheden en mogelijkheden. Steeds vaker praat men nu over Talenten. En wij doen dat ook. Het gaat er tenslotte niet om of iemand een diploma kan halen. En ook niet of iemand het hele vak beheerst. Soms kan iemand een onderdeel heel goed en iets anders niet. Moet een bakker engels spreken? Nee hij moet lekkere koekjes of brood kunnen bakken. Maar dan krijgt hij geen diploma. Om werk goed te kunnen doen, zijn talenten belangrijker dan diploma’s. Iedereen moet dat doen wat hij of zij goed kan.
Vergrijzing - Mensen worden steeds ouder en er zijn steeds meer oudere mensen ten opzicht van jongere mensen. Dit betekent, dat er in verhouding minder mensen beschikbaar zijn om te werken. Daarnaast hebben ouderen meer zorg nodig en zijn er dus meer mensen nodig om die zorg te leveren.
Wajong - De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. De Wajong is in 2009 veranderd van een wet voor arbeidsongeschiktheid in een wet voor arbeidsondersteuning. De wet was bedoeld voor `jonggehandicapten`, mensen die op jonge leeftijd een handicap of ziekte hebben gekregen. De wet is per 2015 opgegaan in de Participatiewet. Alleen voor huidige Wajongeren is de wet nog van toepassing.
WMO - De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is ingegaan op 1-1-2007 en wordt uitgevoerd door gemeenten. In beginsel was het een vervanging van de welzijnswet, de wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en een deel van de AWBZ. De grondslag psychosociaal verdween uit de AWBZ en mensen met psychosociale problemen kwamen bij de gemeenten terecht. Ook huishoudelijke hulp werd onderdeel van de WMO. In 2009 konden ook mensen met lichte beperkingen geen aanspraak meer maken op de AWBZ (pakketmaatregel). Vanaf 2015 is ook de functie Begeleiding uit de AWBZ vervallen en opgenomen in de WMO.
WSW - Wet Sociale Werkvoorziening was bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die wel in staat zijn om meer dan 15% productief te zijn (loonvormende arbeid, dus arbeid waarvoor je betaald krijgt). Ook de WSW is opgegaan in de Participatiewet.
WWB - Wet Werk en Bijstand (ofwel bijstandswet) is bedoeld voor mensen die niet (geheel) in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien door tijdelijke of blijvende omstandigheden. Mensen maken gebruik van bijstand als inkomsten uit regulier werk en andere voorzieningen (zoals de werkeloosheidswet (WW) niet mogelijk zijn. De WWB is opgegaan in de Participatiewet.
WWNV - De Wet Werken naar Vermogen is een samenvoeging van: • WWB (Wet Werk en Bijstand) • Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) • WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) • WIJ (Wet Investeren in Jongeren) De WWNV heeft als belangrijkste uitgangspunt, dat iedereen kan werken en dat ook doet. Naar vermogen, dus met ondersteuning en betaald naar loonwaarde met eventueel een aanvullende uitkering. De voorgenomen ingangsdatum was 1-1-2013. Met de val van kabinet Rutte gaat de invoering vooralsnog niet door. Met name de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening zijn een punt van discussie. De intentie van de wet, namelijk dat iedereen werkt naar vermogen staat vooralsnog niet ter discussie en de verwachting is dan ook, dat deze intentie van de wet hoe en wanneer dan ook doorgang zal vinden.